Szállj fel magasra! Felszólító mód – Imperative

 

Ez egy nagyon ismert (és szép) magyar dal. Töltsd ki az alábbi dalszöveget a felszólító módú igealakokkal! Alatta egy kis nyelvtant is találsz 🙂

This is a well known (and beautiful) Hungarian song. Fill in the lyrics below with the imperatives of the verbs. You can find some grammar below 🙂

 

 

Piramis: Szállj fel magasra

 

 

_______ (száll), _______ (száll), _______ (száll) fel magasra,
Dalom, _______________ (meghódít) most a kék eget.
_______ (jön), _______ (jön), kérlek ne ____________ (elmegy),
_______ (jön), _______ (hallgat) csak az éneket.
 
 
Vártam, hogy végre _________ (szól – én)*,
S azt, hogy _____________ (elmond – én )* mit is gondolok.
____________ (hallgat), _______________ (meghallgat) kérlek
Azt, mi számomra a legszentebb dolog.
 
 
Kérlek ________ (hisz), hogy neked _________ (hisz – én)*,
Kérlek ________ (bízik), hogy ___________ (bízhat)* én,
Kérlek ________ (szól), hogy hozzád ________ (szól – én)*,
Kérlek _______ (él), hogy _______ (élhet)* én.
 
 
1. 1x
 
3. 1x
 
1. 1x

 

/ * subjunctive /

 

Felszólító mód

The imperative

 

Csak azokról írok, ami a dalszövegben is van, vagyis egyes szám 1. (én) és 2. (te személyről).

I write only about those forms that are used in the song too, therefore, about 1st (I) and 2nd (you) person singular.

 

A felszólító mód jele: -j

The sign of imperative: -j

Ez jelenik meg a következő alakokban is alanyi ragozásban:

This you can see in the following verbs in indefinite conjugation:

te: vár – várj, ír – írj, mond – mondj, kér – kérj

én: várjak, írjak, mondjak, kérjek

 

Tárgyas ragozásban változik az egyes szám 2. személyű igealak jele:

In definite conjugation the sign of the 2nd person form is different:

te: vár – várd, ír – írd, mond – mondd, kér – kérd

én: várjam, írjam, mondjam, kérjem

 

 

Asszimiláció

Assimilation

Ha a szó s, sz, z, t -re végződik, akkor asszimiláció történik:love

If the word and in s, sz, z, t then there is an assimilation:

s + j = ss         (mos – moss, keres – keress)

sz + j = ssz       (játszik* – játssz, úszik* – ússz)

z + j = zz         (néz – nézz, hoz – hozz)

t + j = ss         (fut – fuss, lát – láss, hallgat – hallgass)

 

-ik from these verbs is always eliminated

 

én: mossak, keressek, játsszak, ússzak, nézzek, hozzak, fussak, lássak, hallgassak

 

Ez nincs így határozott ragozásban, 2. személyben:

Not this way in definite conjugation of 2nd person:

mos – mosd, keres – keresd

játszik – játszd, úszik – úszd (le az 1000 métert)

néz – nézd, hoz – hozd

!!!! fut – fusd (le a maratont), lát – lásd, hallgat – hallgasd

 

én: mossam, keressem, játsszam, ússzam, nézzem, hozzam, fussam, lássam, halgassam

 

felszólító mód, Hungarian imperative

Ha a szóvégi -t előtt hosszú -í, -ű magánhangzó vagy még egy mássalhangzó áll, akkor:

If the -t at the end of the verb is preceeded by a long vowel -í, -ű or another consonant, then:

t + j = ts

te: tanít – taníts, fűt – fűts, költ – költs

én: tanítsak, fűtsek, költsek

 

Adj hozzá egy -d -t 2. személyben:

Add a d in 2nd person:

tanítsd, fűtsd, költsd

 

 

Kivételek:

Exceptions:

2nd person:

jönni – jöjj / gyere (mindkettő jó)

menni – menj

 

A szokásos 7 darab -sz -re végződő ige gy -t kap, ahol 2 formát írok, ott mindkettő helyes:

The usual 7 verbs ending in -sz get a -gy, where I write 2 forms, both are correct:

tesz, vesz, lesz, hisz, visz, eszik, iszik –>

tegyél / tégy,

vegyél / végy,

legyél / légy,

higgyél / higgy,

vigyél

egyél

igyál

 

 

Mi történik az igekötővel?

What happens to the prefix?

Ha van igekötő, akkor az elválálik az igétől és utána kerül:

If there is a prefix, it seperates from the verb and goes behind it:

 

felmegy – Menj fel!

elolvas – Olvasd el!

elmosogat – Mosogass el!

megiszik – Idd meg!

 

 

Itt a vége, fuss el véle! 🙂

 

felszólító mód, Hungarian imperative

 

Angéla

 

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: